Onderstaand vindt u de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Kapsalon Award 2015, een initiatief van Wugly, Q&A Research & Consultancy en Wiewathaar.nl (hierna gezamenlijk te noemen De Organisatie).

Art 1. Wijziging Algemene Voorwaarden
De organisatie behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Bij veranderingen stelt de organisatie u hiervan tijdig op de hoogte. Wanneer een verandering is doorgevoerd gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor deze verandering, tenzij u ons binnen 10 dagen na de verandering hierover bericht.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie
Hoewel de organisatie haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de ‘Kapsalon Award’ verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website) aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden vermeld via de diverse kanalen (waaronder deze site).

Art 3. De publicatie/wijzig/verwijder rechten
De organisatie behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, inhoud die is verschaft te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen. De Organisatie keurt het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. De organisatie behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de ‘Kapsalon Award’ website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van Informatie deelnemende consumenten
U stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer u deelneemt aan de ‘Kapsalon Award’. De organisatie behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere respondent om wat voor reden dan ook uit te sluiten van deelname aan de verkiezing, ook zonder de beperking of de schending van deze disclaimer, of niet overeenkomstig Europese wetten en richtlijnen.

Art 5. Toestemming tot het sturen van e-mail aan deelnemende consumenten
Met het achterlaten van het e-mailadres geeft de deelnemende consument de organisatie toestemming om een e-mail ter verificatie toe te sturen en indien van toepassing te informeren over de prijswinnaars. 

Art 6. Toestemming verstrekken gegevens in het geval van een klacht
Als u een klacht heeft gemeld bij de organisatie zal de organisatie alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, uw mening, wens of klacht ten aanzien van de dienstverlening van de organisatie of leveranciers c.q. partners van de organisatie, uw e-mailadres en/of contactgegevens verstrekken aan betrokken partijen. Altijd met als doel actie te ondernemen en daarover een terugkoppeling te doen. Zonder uw expliciete toestemming verstrekt de organisatie geen persoons- of contactgegevens aan derden of andere leden (zie ook het Privacy Statement).

Art 7. Intellectuele eigendomsrechten
De organisatie beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten van de ‘Kapsalon Award’, de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van de organisatie(anders dan de informatie die u zelf aan de organisatie hebt toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van de organisatie. 

Bij het aanleveren van informatie aan de organisatie verklaart u dat, bij het gebruik van deze informatie door de organisatie, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. U vrijwaart de organisatie hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights.

Art 8. Aansprakelijkheid  voor schade door deelname aan de verkiezing ‘Kapsalon Award’
De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade die is geleden door deelname aan de ‘Kapsalon Award’ door kappers, consumenten en/of andere belanghebbenden. Tevens stellen deelnemers (kappers, consumenten en/of andere belanghebbenden) aan de ‘Kapsalon Award’ de organisatie schadeloos- en schuldeloos voor aanklachten, acties, verplichtingen, verlies, schade, kosten of uitgaven (direct of indirect, contractueel of bij besluit, of op andere wijze) opgelopen, verklaard of toegekend aan de organisatie, voortgekomen uit deelname aan de ‘Kapsalon Award’ door welke organisatie en/of persoon dan ook.

Art 9. Rechts- en forumkeuze
Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.